Skip to content

Algemene voorwaarden Amsterdam Boothuur

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsindicatie, offerte via www.amsterdamboothuur.nl en www.amsterdamboattour.nl voor zover van deze voorwaarden niet door Amsterdam Boothuur uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Amsterdam Boothuur voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Onder klant wordt verstaan de opdrachtgever, (potentiele) koper, de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van de door Amsterdam Boothuur aangeboden activiteiten.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

Alle door Amsterdam Boothuur gemaakte prijsindicaties en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Amsterdam Boothuur is slechts aan de prijsindicaties, offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. De overeenkomst komt eerst tot stand, indien de klant aangeeft naast de prijsindicatie/ offerte een vrijblijvende optie op het vaartuig wenst, mondeling en/ of schriftelijk.  

Artikel 2: Catering

Indien de huurder een vaartuig wenst te huren inclusief catering en de catering wordt verzorgd door derden is Amsterdam Boothuur nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van of verband houdend met catering uitgevoerd door derden. Het meenemen en nuttigen van eigen catering is niet toegestaan. Indien er zelf (deels) catering wordt meegenomen aan boord is dit uitsluitend na overleg en met toestemming van Amsterdam Boothuur. De huurder is verplicht het vaartuig na afloop van de vaartocht schoon op te leveren zoals aangetroffen bij vertrek. Indien niet schoon opgeleverd wordt er minimaal €100,- schoonmaakkosten in rekening.

Artikel 3: Aansprakelijkheid van Amsterdam Boothuur

Amsterdam Boothuur is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de klant. De klant neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord. Amsterdam Boothuur is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de klant, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van Amsterdam Boothuur. Amsterdam Boothuur is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van de klant ontstaan bij het betreden van de door Amsterdam Boothuur in gebruik zijnde zaken, waaronder de opstapsteiger en de vaartuigen. Deze zaken betreedt de klant op eigen risico.

Amsterdam Boothuur is nimmer aansprakelijk voor economische schade, ontstaan door vertraging door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na de vaartocht is opgetreden. Amsterdam Boothuur zal in geen geval aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de door Amsterdam Boothuur op grond van de overeenkomst aan de huurder gefactureerde bedrag.

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de huurder

De huurder is aansprakelijk voor schade aan zaken van Amsterdam Boothuur, zaken van derden, indien deze voortvloeien uit en/of verband houden met niet nakoming en roekeloos handelen. De huurder verplicht zich ontstane schade door welke oorzaak dan ook tijdens of direct na het ontstaan hiervan bij de dienstdoende schipper, op het vaartuig, dan wel bij Amsterdam Boothuur schriftelijk en mondeling te melden. Huurder verklaart en garandeert dat ieder van de passagiers bekend is dat het vaartuig op eigen risico wordt betreden, bekend is met de risico’s van het betreden van en varen met een vaartuig en vrijwaart Amsterdam Boothuur voor alle aanspraken van derden die verband houden met schade die is opgelopen aan boord van het vaartuig.

Artikel 5: Overmacht

Indien Amsterdam Boothuur door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, bestaat er geen recht op restitutie en/ of compensatie. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan; alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Amsterdam Boothuur geen invloed op uit kan oefenen en waardoor Amsterdam Boothuur niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 6: Klacht

Klachten met betrekking tot de door Amsterdam Boothuur geleverde diensten dienen direct en expliciet aan het bevoegd personeel kenbaar gemaakt worden, zowel mondeling als schriftelijk. 

Artikel 7: Annulering

Bij annulering is een percentage van het factuurbedrag verschuldigd, dit bedrag is afhankelijk van het aantal dagen voorafgaand waarop de (definitieve) vaartocht wordt geannuleerd.

  • 21 dagen voor vertrek                                     Kosteloos
  • 21 dagen tot 7 dagen van tevoren               50% – van het factuur bedrag
  • 7 tot 2 dagen van tevoren                              75% – van het factuur bedrag
  • 48 uur van tevoren                                          100% -van het factuur bedrag

Bij annulering na de definitieve bevestiging is de klant te allen tijde verplicht € 25,- (exclusief 21% btw) administratiekosten te betalen. De annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Voor open boten geldt dat het wederzijds mogelijk is om te annuleren bij extreme weersomstandigheden. Amsterdam Boothuur behoudt zich het recht voor om een alternatieve overdekte boot in te zetten in geval van grote hoeveelheden neerslag. De eventuele meerkosten zijn in dit geval voor rekening van Amsterdam Boothuur. Dit geldt uitsluitend voor de alternatieve boten eigendom zijn van Amsterdam Boothuur.

Artikel 8: Betaling

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 1 dag voor aanvang van de definitieve vaartocht. Het is Amsterdam Boothuur toegestaan om pas tot uitvoering over te gaan nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. De klant is een rente verschuldigd van 3% per maand. In het geval van een faillissement of surseance van betaling van de klant zijn vorderingen van Amsterdam Boothuur en de verplichtingen van de consument jegens Amsterdam Boothuur onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst, inclusief het tot stand komen daarvan, en eventuele aanvullingen daarop is alleen het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de bevoegde rechter te Amsterdam (NL) de aangewezen rechter.